fbpx

KABELINSTALLASJON

BEIN har solid kompetanse på kabelinstallasjon og kabelreparasjonsprosjekter, spesielt rettet mot marine og undersjøiske kabler. Installasjon av sjøkabler er generelt mer komplisert enn installasjon av kabler på land, ettersom man for marine kabler installerer fra et leggefartøy. Spesifikasjonen på utstyret man trenger for installasjon avhenger hovedsaklig av vanndyp og kabelvekt.

 • Planlegging av marine operasjoner
 • Feasibility Study / FEED study
 • Analyser relatert til installasjon av land- og sjøkabel
 • Installation Aids / Produkter til kabelinstallasjon

Rådgivende ingeniører / Konsulenter

BEIN stiller med rådgivende ingeniører og konsulenter til gjennomføring av kabelprosjekter, og har gode samarbeid med både Nexans Norge og BKK. Under ser du noe av det BEIN kan bidra med. Les også artikkelen om hvordan BEIN bidrar med å spare kostnader på prosjekter som innebærer kabelreparasjon.

Feasibility Study / FEED study

BEIN kan gjennomføre, eller bidra i tidlige studier, for å kartlegge hvordan installasjon av land- og sjøkabel kan gjennomføres og hva som skal til for å gjennomføre et vellykket prosjekt. Omfanget av studien vil styres av kompleksiteten til prosjektet. Typiske faktorer som bør vurderes i slike tidlige studier for sjøkabel installasjon er:

 • Kabeldata vs vanndyp:
  Kabelen som skal produseres må tåle de belastningene den blir påført under installasjon
 • Route survey:
  Det bør kjøres en rute survey av planlagt kabelrute så tidlig som mulig
 • Metocean data:
  Det bør innhentes værdata for området, også med tanke på bølger og havstrømmer. Om nødvendig bør det settes ut egne strømmålere.
 • Behov for beskyttelse:
  I enkelte områder kan det være behov for beskyttelse av kabelen etter at den er lagt på sjøbunnen. Dette som følge av høy fiske- eller tråleaktivitet i området, eller sannsynligheten for at ankerliner kan treffe kabelen i fremtiden
 • Sjøbunnsforhold:
  Sjøbunnsforholdene og topografien på bunnen bør undersøkes for å kartlegge tiltak relatert til frispenn, nedsynking/overoppheting også videre.

Prosjektgjennomføring

BEIN kan bidra i gjennomføringen av prosjekter i alt fra prosjektledelse til teknisk assistanse;

 • Prosjektledelse, planlegging og administrasjon for kabelinstallasjon og marine operasjoner for øvrig
 • Utarbeide spesifikke prosedyrer for kabelinstallasjon og marine kabelreparasjoner
 • Gjøre installasjonsanalyser for kabelinstallasjon, typisk i Orcaflex, og definere værkriterier basert på anerkjente standarder (f. eks. DNV «VMO Standard» / Marine Operations)
 • Oppfølging på site, Prosjekt Ingeniør / Client Rep. på fartøyet under installasjon 

Installation Aids / Produkter til kabelinstallasjon

BEIN har også lang erfaring med design, konstruksjon og fabrikasjon (EPC) av hjelpemidler og verktøy til kabelinstallasjon. Typiske hjelpemidler BEIN kan levere er;

Cable Recovery Clamps

BEIN har erfaring med design og fabrikasjon av clamps (klammere) til både strømkabler (power cables) og umbilicals for olje og gass. Klammeret designes etter kundens ønsker og behov, og kan lages ROV vennlig for enkel påkobling subsea. Slike klammere er ofte brukt til reparasjon av skadede kabler.

Bellmouth

Dersom inntrekk av kabel til land foregår gjennom et inntrekksrør, er det anbefalt å sette på en bellmouth på sjøsiden av røret for å sikre at kabelen ikke blir utsatt for skarpe kanter og unødvendig slitasje under inntrekk. BEIN leverer bellmouths til bruk på ubegrenset vanndyp i både plast og stål, og har tidligere levert bellmouths tilpasset både ROV installasjon og dykkerinstallasjon. 

Bøyebegrensere (Bend Restrictors)

Bøyebegrensere er hjelpemidler som festes på kabel for å unngå at kabel overbøyes. Dette brukes ofte i forbindelse med avhenginger, termineringer, inntrekk eller andre steder lokalt på kabelen hvor man ser en økt risiko for overbøying under installasjon. 

Bøyestivere (Bend Stiffeners) 

En bøyestiver er et hjelpemiddel som typisk festes på kabel i overgangen fra termineringer eller avhenginger. Dette brukes primært for å stive av kabelen lokalt og for å unngå at kabelen utmattes over tid. 

VIV Strakes

Virvelinduserte spenninger (Vortex Induced Vibrations) er et fenomen som kan oppstå på kabler som ligger i frispenn og samtidig er utsatt for undervannsstrømmer. Undervansstrømmene treffer kabelen og avløser virvelmønstre med en gitt frekvens. Denne frekvensen kan igjen eksitere egenfrekvenser i kabelen slik at kabelen blir utsatt for svingninger. Dette kan skape utmattingsbrudd i kabelen og vil virke direkte inn på kabelens levetid. VIV strakes er spiralformede finner som festes til kabel for å bryte avløsningsmønsteret som fofrårsaker VIV. Dermed vil disse bidra til å øke kabelens levetid i områder med betydelig strøm.

Øvrige Installasjon Aids / ROV verktøy

I blant dukker det opp spesielle behov for kabelinstallasjoner under vann, og marine operasjoner for øvrig. BEIN har erfaring med engineering, konstruksjon og fabrikasjon av en rekke ulike verktøy og hjelpemidler, tilpasset kundens spesielle behov;

 • Custom ROV verktøy
 • Turnpunkt ankere (Turnpoint Anchors)
 • Klumpvekter (Clump Wieghts)
 • Ankere til initiering
 • Løfteverktøy

Analyser relatert til offshore kabel

Vi i BEIN har solid teknisk erfaring. BEIN kan bidra med følgende analyser i forbindelse med kabelinstallasjon;

Installasjonsanalyser

Installasjonsanalyser gjøres for å definere værkriterier for operasjonen, og for å dokumentere at operasjonen kan gjøres uten å gå på bekostning av kabelens integritet. Dette er både i kontraktørens og sluttkundens interesse, og i tillegg er det ofte et krav fra forsikringsselskapet. BEIN gjør dynamiske Orcaflex analyser etter anerkjente standarder (DNV VMO / Marine Oeprations), og kan definere værkriterier for operasjonen. 

Frispenn analyser

Frispenn forekommer når kabelen ligger på sjøbunnen uten understøttelse mellom to punkter. Frispenn trenger ikke være farlig, men det er viktig å undersøke og dokumentere hva kabelen tåler av frispenn. Kabelens tillatte frispenn vil begrenses av lokale strømmer og kabelens egenskaper, osm i visse tilfeller kan forårsake VIV (Vortex Induced Vibrations). BEIN kan assistere med forenklede frispennanalyser og har samarbeidspartnere som kan assistere med kompliserte VIV analyser. 

Landtak

BEIN har erfaring med landtaksoperasjoner fra flere prosjekter. Vi har deltatt i tidlig fase med konseptutvikling for å finne beste tekniske løsning hvor kostnader, operasjonell risiko, værbegrensninger og ikke minst myndighets krav tas hensyn til. Videre har vi skrevet innkjøpsspesifikasjoner for en rekke tekniske løsninger slik som horisontalboring, direkte rørboring og tradisjonelt inntrekk av kabel på ruller. Etter valg av metode har vi skrevet inntrekksprosedyren, med steg for steg bekrivelse samt tilhørende beregninger for fløting, arbeidsbåter og vinsjkrefter. BEINs ingeniører har også deltatt fysisk både i konstruksjonsfasen og under selve kabel inntrekket.