fbpx

DESIGN OG KONSTRUKSJON

BEIN Engineering sitt personell har lang erfaring med design og konstruksjon av tekniske løsninger og produkter. Dette gjør vi gjennom systematiske og kreative prosesser. I produktutvikling bidrar vi med ideskaping, detaljkonstruksjon og produktdesign frem mot ferdig testet og dokumentert produkt. Dette er noen av det vi kan bidra med i utviklingen av kreative løsninger for operasjoner:

  • Evaluering av eksisterende konsepter.
  • Ideutvikling av nye detaljkonstruksjoner.
  • Utvikling av relatert utstyr.
  • Prosedyrer og dokumentasjon.
  • Følge opp gjennomføringen av operasjoner i felt.
  • Produktdesign frem mot ferdig testet produkt

I tidlig fase bruker vi kostnadseffektive visualiseringsverktøy for å illustrere og animere ideer slik at det blir enklere å dele med andre. Dette er spesielt effektivt i salg- og søknadsprosesser. Dette er også effektivt i studier enten det er i forbindelse med mekanisk design, systemdesign for styring og kontroll, visualisering av bygg og anlegg, marine operasjoner eller andre tekniske løsninger.

BEIN sitt personell har gode ferdigheter innen håndtegning, og 3D-modellering med visualiseringsverktøyet 3D Studio Max i tidlig fase. Sistnevnte 3D-filer er enklere og raskere å håndtere, og modifisere enn klassiske DAK modeller da disse inneholder mindre informasjon. Dette gjør de spesielt egnet for å prøve ut design og teste grensesnitt. Eksisterende 3D-modeller fra programvare som Autodesk Inventor, Solidworks, tegninger i DWG fra Autodesk Autocad, Draftsight og håndskisser kan benyttes som basis og/eller kombineres med nye modeller. Bilder av miljøer og eller kart kan implementeres. Modellene tekstureres og renderes slik at de gir en følelse av virkelighet gjennom still bilder og animasjonsfilmer. Disse kan også presenteres i form av virtuell virkelighet eller utvidet virkelighet. BEIN har utstyr og fasiliteter for presentasjon i virtuell virkelighet. Programvare som Lumion, med sanntidsrendering, kan benyttes for å raskest gi inntrykk av mulighetene, hvilket er kostnadsbesparende. Men her kan detaljgraden i tekniske løsninger kan være noe mer begrenset. 3D-modellene fra visualiseringsverktøyene overføres enkelt til 3D-utskrifter av fysiske objekter.

BEIN leverer 3D-utskrifter i alle kvaliteter, og kan også levere prototyper i faktiske materialkvaliteter og med ønskede krav til toleranser.

I tett dialog med oppdragsgiver og andre interesseparter utarbeider vi kravspesifikasjoner med hensyn til miljøet produktet skal befinne seg i, eller hvor operasjonen skal foregå, grensesnitt mot eventuelle andre innretninger, interaksjon med mennesker, andre påkjenninger produktet utsettes for, fabrikasjonsmetoder, krav med hensyn til kostnader, HMS og estetikk. Dette i sammenheng med aktuelle standarder som for eksempel Eurocode, DNV, NORSOK og lovpålagte krav i Arbeidsmiljøloven, Maskindirektivet og Forskrift om Trykkpåkjent utstyr. Vi har erfaring med CE-merking av maskiner, trykktanker og rør, og dette er viktig å ta hensyn til i tidlig fase da dette kan påvirke valg av materialer, ønskede design og kostnader.

Videre utføres overslagsberegninger som for eksempel håndberegninger og enklere DAK-modeller i 2D og 3D for å verifisere eksempelvis styrke, se proporsjoner og for å teste grensesnitt. Dette gjør vi for å skille de gode fra de mindre fordelaktige konseptene før en bruker for mye ressurser på dem. BEIN har lang erfaring med evalueringsprosessene for valg av konsept. Vi har egenutviklede system for dette som også inkluderer risikovurdering av produkt og løsninger.

Etter å ha valgt konsept går prosessen over i detalj-design, og konstruksjon, eller «detail engineering». BEIN produserer her typisk 2D og 3D-modeller som benyttes for detaljanalyser hvor vi jobber med å få konseptet til å imøtekomme kravspesifikasjonene. Denne fasen inkludere strukturelle beregninger, detaljerte sjekker av grensesnitt, dynamiske analyser, beregning av reksjonslaster for hydrauliske, pneumatiske eller elektromekaniske komponenter og systemer. BEIN benytter verktøy som Solidworks, STAAD pro, Mathcad, Visual Vessel Design, Colbeam, Orcaflex med flere i sitt arbeide. Med detalj-design og konstruksjon, eller «detail engineering» mener vi en teoretisk tilnærming basert på fysikk, matematikk og erfaringsmessige data som gjør at våre ingeniører kan verifisere om et produkt eller teknisk løsning tilfredsstiller designkravene allerede før den er utført. Dette arbeidet dokumenteres typisk i designrapporter eller prosedyrer for operasjoner.

Ofte etableres i tillegg testprosedyrer for videre fysisk testing for å avdekke mulige avvik eller tillegg fra den teoretiske prosessen. BEIN har lang erfaring med last-, funksjons-, friksjons-, trykk- og systemtesting av ulike maskiner og mekaniske løsninger, håndteringsutstyr for kabel, navlestrenger og stigerør, undervannsverktøy, tanker og lastbærende strukturer.

Ferdig testede, og eventuelt modifiserte løsninger eller produkt går videre til operasjon eller fabrikasjon. Her benyttes våre kvalitetssikrede prosedyrer og fabrikasjonstegninger. Vi er ISO 9001 sertifiserte, og har en rekke tilgjengelige fabrikatører og leverandører i Norge, så vel som i utlandet, kvalifisert for maskinering av ulike metaller, sveisede konstruksjoner, sammenstilling og testing. Ved større konstruksjoner hvor det er behov for sjøtransport kan fabrikatører med kaianlegg være foretrukne samarbeidspartnere.

Vårt tverrfaglige og erfarne team kan prosjektstyring. Vi bistår med dette etter oppdragsgivers ønske i prosjektgjennomføringen. Enten det omhandler produkter og løsninger for marine operasjoner som tungløft, installasjon, dekommisjonering og undervannsteknologi så vel som landbasert industri, energi, scenetekniske, samferdsel, bygg og anlegg eller forskning og utvikling.

Iblant utføres omvendt konstruksjon. Dette er en arbeidsmetodikk hvor en med utgangpunkt i et ferdig produkt eller løsning dokumenterer gjennom oppmåling, foto, 3D-scanning og rapportering før dette analyseres og eventuelt erstatter hele eller deler av en produktutviklingsprosess. BEIN har erfaring med teknisk dokumentasjon av eksisterende anlegg eller operasjoner hvor vi har bistått med foto, oppmåling, 3D-scanning og hvor dette har blitt brukt videre som utgangspunkt for P&ID tegning, layout tegninger, design av nytt utstyr eller i forbindelse med implementering av andre tilstøtende komponenter.